Ujście Wisły nieopodal Włocławka wkrótce zostanie zagospodarowane

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące kompleksowego zagospodarowania Dolnej Wisły, od Włocławka do jej ujścia, w celu zwiększenia zasobów wodnych i umożliwienia żeglugi. Konsultacje dotyczą uchwały Rady Ministrów z dnia 28.02.2023 r. pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie Dolnej Wisły”, a uwagi można zgłaszać do 14 kwietnia 2023 r. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2023-2032, a za jego wykonanie odpowiedzialne będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Całkowity budżet projektu od państwa jest ograniczony do 7,5 mld zł, rozłożonych na poszczególne lata. Program służy jako narzędzie realizacji polityki rozwoju żeglugi śródlądowej nakreślonej w Narodowym Programie Żeglugi do 2030 r., który jest obecnie w trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przyjęcie i realizacja programu będą kluczowymi kamieniami milowymi w osiąganiu celów NTP 2030.

Zasoby wodne Polski są ograniczone, a podstawowym celem gospodarki wodnej jest zagwarantowanie wystarczającej ilości wody dla społeczeństwa, przemysłu i środowiska. Odcinek Dolnej Wisły od Włocławka do oceanu jest częścią globalnej drogi wodnej E40, ale jego potencjał pozostaje w większości niewykorzystany i zaniedbany przez lata z powodu niesystematycznego wykorzystania.