Wsparcie finansowe na renowację zabytków: Miasto przeznacza milion złotych

Nadchodzi termin składania wniosków o dotację przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauracyjne oraz budowlane przeprowadzane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub figurujących w gminnej ewidencji zabytków. Proces nabór wniosków zakończy się 29 lutego.

W składanym wniosku trzeba uwzględnić kilka istotnych aspektów. Kluczowe jest podkreślenie znaczenia danego zabytku dla dziedzictwa kulturowego danego miasta. Wskazane jest również uwzględnienie wartości historycznej, naukowej czy artystycznej badanego obiektu. Wypełniający wniosek powinien także dostarczyć szczegółowych informacji odnośnie planowanych prac. Ważne są takie detale jak to, czy zakres rzeczowy zadania jest częścią długoterminowego planu działań oraz jakie są przewidywane rezultaty (na przykład spodziewany efekt oraz rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej lub jego dostępność dla społeczności lokalnej i turystów).

Miasto zajmuje się koordynacją procesu dystrybucji funduszy przeznaczonych na ten cel. W budżecie miejskim zarezerwowano na te działania kwotę w wysokości 1 miliona złotych.