Co jaki okres czasu należy wykonać przegląd techniczny gaśnic?

Gaśnica to przenośne urządzenie wykorzystywane przy gaszeniu pożarów. Zarówno ich kolor, jak i rozmieszczenie w obiektach publicznych i przemysłowych określone jest przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aby mówić o zachowanym bezpieczeństwie przeciwpożarowym, wymagane jest przestrzeganie terminów przeglądu gaśnic, których wykonanie pozwala na pewność co do tego, że gaśnica jest sprawna. W niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego serwisu sprzętu gaśniczego.

Przegląd gaśnic – rozporządzenia prawne

Przegląd gaśnic to procedura, która zgodnie z prawem należy do obowiązkowych działań w każdej firmie, czy obiekcie publicznym. Stosowanie się do tych wytycznych jest szczególnie ważne, z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, którego poziom może mieć realny wpływ na ochronę zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, każdy przegląd gaśnic, jak i przeprowadzane na gaśnicach prace konserwacyjne powinny być zgodne z zasadami przedstawionymi w Polskich Normach, dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Oznacza to, że wszystkie działania z zakresu przeglądu gaśnic są unormowane prawnie.

Przegląd gaśnic – kiedy należy go wykonać i dlaczego?

Informacje dotyczącą okresu, w jakim należy wykonać przegląd gaśnic, zazwyczaj dostarczane są przez producentów. Zgodnie z obowiązującym prawem, przegląd powinien mieć miejsce nie rzadziej, jak raz w roku – jest to szczególnie ważne, ponieważ od stanu sprzętu gaśniczego zależy ludzkie bezpieczeństwo. Środki gaśnicze, znajdujące się w tego typu urządzeniach z czasem tracą swoje właściwości i konieczna jest ich wymiana. Z tego względu poza corocznym przeglądem gaśnic, konieczne jest także ich serwisowanie przynajmniej raz na 5 lat. Stosowanie się do tych zaleceń nie tylko zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ale pozwoli też na przedłużenie legalizacji gaśnic znajdujących się w danym obiekcie.

Legalizacja gaśnic – kto świadczy takie usługi?

Legalizacja gaśnic to nic innego, jak dopuszczenie gaśnicy do użytku, po wcześniej wykonanym przeglądzie technicznym. Usługa ta określona jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, czynności wykonywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a zatem zarówno przeglądy, serwisowanie, a także legalizacja gaśnic, mogą być przeprowadzane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z polskim prawem, za osoby wykwalifikowane do przeprowadzania takich prac, uznaje się:

  • Osoby z minimum średnim wykształceniem, które ukończyły szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

lub:

  • Osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy „technik pożarnictwa”.

Legalizacja gaśnic – jakich czynności dotyczy?

Oddając gaśnicę w ręce wykwalifikowanych fachowców, mamy pewność, że gaśnica zostanie odpowiednio sprawdzona. Przez przegląd gaśnic rozumie się szereg następujących po sobie działań, takich jak:

  • ogólna ocena stanu technicznego danej gaśnicy,
  • ocena stanu wszystkich elementów składających się na daną gaśnicę – plomby, węże, prądownica,
  • dokładne sprawdzenie poziomu (ilości) środków gaśniczych znajdujących się w danej gaśnicy,
  • ocena zawartych na gaśnicy informacji – niezbędnych tekstów, które powinny być w pełni czytelne.

Przeprowadzenie powyższych działań powinno zostać potwierdzone przez sporządzany w trakcie prac serwisowych protokół. Dodatkowo urządzenie, które przeszło przegląd, powinno zostać oznaczone w odpowiedni sposób – przez zamieszczenie na kontrolce wszystkich informacji z dziedziny odbytego przeglądu gaśnicy.

Legalizacja gaśnic – wymagana dokumentacja

Wraz z odbytym przeglądem gaśnic, użytkownik powinien wejść w posiadanie wydanego przez konserwatora poświadczenia. Poświadczenie występuje w formie wygodnej, samoprzylepnej etykiety, która zawiera wszystkie informacje dotyczące stanu urządzenia, wynikające z odbytego przeglądu – wraz z dokładnymi datami, które odpowiadają wykonaniu usługi oraz terminowi następnego wymaganego przeglądu gaśnicy. Dodatkowe dane znajdujące się na etykiecie, to nazwa firmy serwisowej, jak i podpis samego konserwatora. Dokument ten nie tylko w łatwy sposób pomoże w pilnowaniu terminów przeglądu gaśnic, ale przede wszystkim stanowi podstawę ich legalizacji. Brak wspomnianych dokumentów, określających termin wymaganego przeglądu stanowi podstawę do nałożenie grzywny przez podmiot kontrolujący dany obiekt, a także może się wiązać z problemami uzyskania odszkodowania w wyniku wystąpienia pożaru.