Nowa uchwała dotycząca diet dla radnych gminy we Włocławku

W niedawnym czasie, radni z gminy Włocławek usankcjonowali nowe przepisy określające szczegółowe zasady przyznawania oraz ustalania wysokości diet dla swoich członków. Wielkość przyznanych kwot pozostała jednak bez zmian. Zgodnie z tymi regulacjami, standardowy radny gminy otrzymuje 350 złotych. Z kolei, ta sama suma wzrasta do 450 złotych dla radnego, który dodatkowo pełni rolę przewodniczącego, niezależnie czy jest to komisja stała czy doraźna. Taka sama suma należy się także jego zastępcy na wypadek przewodniczenia posiedzeniem komisji w razie nieobecności przewodniczącego.

Dieta przysługuje radnym za uczestnictwo zarówno w sesjach Rady Gminy, jak i posiedzeniach stałych lub doraźnych komisji. Dla osób na stanowiskach kierowniczych jak przewodniczący Rady Gminy we Włocławku, dieta zryczałtowana za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji wynosi 1600 zł miesięcznie. W przypadku wiceprzewodniczącego kwota ta obniża się do 1100 złotych miesięcznie. Niemniej jednak, każda nieobecność na sesji Rady Gminy skutkuje obniżeniem diety o 10 procent.

Wprowadzona uchwała zawiera również nowy postanowienie, według którego radnym przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych. Dokładne zasady dotyczące tego typu wydatków są określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o sposobie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych gminy.