Burmistrz Tomasz Chymkowski otrzymuje absolutorium i wotum zaufania za swoje działania w 2023 roku

Dnia 27 czerwca 2024 roku, w Sali konferencyjnej Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego, miała miejsce III Sesja IX Kadencji. Spotkanie to obejmowało wiele kluczowych kwestii dotyczących sytuacji i podejmowanych działań na terenie miasta Brześć Kujawski.

Podczas jednego z głównych punktów obrad, Burmistrz Brześcia Kujawskiego, Tomasz Chymkowski, zaprezentował Raport o stanie gminy za rok 2023. W tym raporcie omówił najistotniejsze wydarzenia i działania z minionego roku. Wyraził również wdzięczność radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego, wszystkim jednostkom organizacyjnym, sołtysom oraz strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej za ich zaangażowanie i współpracę w realizowanych zadaniach.

Po intensywnej dyskusji nad raportem, radni podjęli pozytywną uchwałę o udzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza. Następnie, radni przeanalizowali sprawozdanie finansowe gminy za rok 2023. Po przeprowadzeniu analizy, radni zatwierdzili sprawozdanie i udzielili Burmistrzowi absolutorium za prawidłowe wykonanie budżetu.

W toku obrad radni mieli również możliwość zapoznania się z informacjami i raportami dotyczącymi działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, wprowadzania Strategii rozwoju gminy oraz innych ważnych działań prowadzonych na terenie Brześcia Kujawskiego.

W trakcie dyskusji radni wyrazili swoje spostrzeżenia dotyczące postępów w rozwoju gminy. Podkreślili również konieczność kontynuowania współpracy i podejmowania działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.